امروز :

کاتب هشدار داد: ﺑﺮداﺷﺖ‌ غیرقانونی بالادستی‌ها از "ﻧﻤﺮود"

Image ALt

کاتب هشدار داد: ﺑﺮداﺷﺖ‌ غیرقانونی بالادستی‌ها از "ﻧﻤﺮود"

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر  ایسنا-منطقه سمنان، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺎﺗﺐ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﮔﺮﻣﺴﺎر که با حضور وزیر نیرو و با موضوع بررسی طرح‌های انتقال آب گرمسار، با انتقاد از برداشت‌های بی رویه آب از اراضی بالادست سد نمرود برگزار شد اظهار کرد: ﭘﺎﻳﺪاری و اﻳﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ در شهرستان گرمسار نیازﻣﻨﺪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ آب و ﺑﺮق است که باید برای توسعه این دو مولفه در شهرستان از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد . 

وی با اشاره به لزوم کنترل آب‌های بالادستی ادامه داد: اگر برداشت‌های بالادستی به‌طور جدی کنترل نشود با مشکل کم آبی مواجه خواهیم شد . 

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑرداشت آب در  ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣهم ﺗﺮﻳﻦ اولویت های ﻣﺎ ﺑﺮای تامین آب ﺷﺮب ﭘﺎﻳﺪار درمنطقه اﺳﺖ، تصریح کرد: ﺑﺮداﺷﺖ‌های بی‌رویه و غیر قانونی آب  از  ﺳﺪ ﻧﻤرود ﺗﻮﺳﻄ ﺑﺎﻻدستی ها ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ایی را برای ﻛﺸﺎورزان اﻳﻦ شهرستان اﻳﺠﺎد کرده اﺳﺖ که می‌تواند در دارازمدت آثار سوئی داشته باشد . 

کاتب همچنین در خصوص ﭘروژه ﺑﻲ او تی "سیمین‌دشت به گرمسار" گفت: این پروژه در  ﺳﺎل ۹۴ ﺑﺎ قرارداد ۱۸ ﻣﺎهه با حضور وزیر وقت ﻛﻠﻨﮓ‌زﻧﻲ ﺷﺪ اما تا کنون ﺗﻜمیلﻧﺸﺪه در صورتی که این پروژه می‌بایست تا سال ۱۳۹۶ به پایان می‌رسید.

این نماینده مردم خواستار برنامه ریزی مناسب و پیگیری مجدانه جهت تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه با توجه به نیاز آبی شهرستان شد . 

کاتب در ادامه گفت: در بحث مجتمع‌های آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های گرمسار آرادان و بخش ایوانکی که برای منطقه بسیار حائز اهمیت است در سال ۱۳۹۵ وزیر وقت نیرو وعده دادند که سه مجتمع روستایی در منطقه آب‌رسانی شود اما هنوز نتوانسته ایم در این خصوص اقدامات مثمر ثمری داشته باشیم .

این نماینده اصولگرا با اشاره به ارتباط تنگاتنگ زندگی مردم با آب تصریح کرد باید نسبت به تامین آب شرب و کشاورزی مردم حساسیت به خرج داد .

ویﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﻣﺴﺎر بیشترﻳﻦ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق در اﺳﺘﺎن است اضافه کرد: گرمسار به واسطه استقرار بیش از 55 درصد صنعت استان در آن، نیاز بالایی به انرژی برق دارد که باتوجه به اهمیت صنعت و تولید در این برهه زمانی باید به این نیاز توجه شود.

کاتب گفت: اﻳﻦ ﺷهرﺳﺘﺎن ﻇﺮفیت ﻣﻂﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮای راه اندازی نیروگاههای تولید برق خوشیدی دارد و ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻇﺮفیت در ﺳﻂﺢ ﻛﺸﻮر بهره بردار استفاده ﺷﻮد تا با بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت بتوانیم با مشکلات بی‌برقی در اوج گرما و ماه‌های گرم سال مقابله کنیم .

لینک های مرتبط