امروز :

دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان سمنان تصمیم نهايی شماره 140149390001115087

Image ALt

دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان سمنان تصمیم نهايی شماره 140149390001115087

تجديدنظرخواه:
آقای مصطفي قندالي فرزند علي با وكالت خانم مژگان رضواني فرزند طهمورث
تجديدنظرخوانده:
آقای غالمرضا كاتب فرزند محمد با وكالت خانم الهه پیروزفر فرزند حسین
موضوع:
تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 140149390000336047 مورخ 19/3/1401 شعبه 102 دادگاه کیفری دو گرمسار گردشکاردر تاريخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به دادرسی امضا کنندگان زير تشکیل و پرونده کالسه پیوست پس از ارجاع تحت نظر و مورد مالحظه قرار گرفت و به تجويز ماده 450 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 گزارش جامعی از فرآيند دادرسی در پرونده که متضمن جريان رسیدگی و جهات قانونی تجديدنظرخواهی است تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شد که خالصه آن حاکی است آقای مصطفی قندالی فرزند علی با وکالت بعدی خانم مژگان رضوانی فرزند طهمورث به اتهام نشر اکاذيب ، از طريق سیستم های رايانه ای ، انتشار در پیج اينستاگرام – و افتراء و توهین به اشخاص عادی موضوع شکايت آقای غالمرضا کاتب فرزند محمد با وکالت خانم الهه پیروز فر فرزند حسین تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گرمسار واقع و موضوع در آن دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و بنا بر جهات مندرج در کیفر خواست تقاضای مجازات وی شده است و پرونده به دادگاه ارسال و به شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان گرمسار ارجاع گرديده است . شعبه مذکور با انجام تشريفات الزم و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین نهايتا به شرح دادنامه شماره 140149390000336047 مورخ 19/3/1401 حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهارده ماه حبس تعزيری بابت جرم نشر اکاذيب از طريق سیستم های رايانه ای و پرداخت دو فقره مبلغ صد و پنجاه میلیون لایر جزای نقدی در حق صندوق دولت بابد دو فقره بزه توهین و افتراء صادر نموده است که فقط مجازات اشد غیر تعلیقی مندرج در دادنامه قابل اجرا خواهد بود لکن با توجه به وجود شرايط تعويق صدور حکم من جمله نداشتن سابقه کیفری و پیش بیني اصالح مرتكب و درجه 6 بودن جرايم ارتکابی، دادگاه بدوی قرار تعلیق مراقبتی اجرای فقط مجازات حبس مذکور را به مدت يک سال صادر نموده است متهم در زمان تعلیق مکلف به اجرای دستور زير است:اعاده حیثیث شاکی از طريق ضبط يک کلیپ با محتوای عذرخواهی صريح از شاکی و اظهار ندامت، به مدت حداقل هفت دقیقه و انتشار آن از طريق يکی از پیج های اينستاگرامی فعال در شهرستان های گرمسار و آرادان با حداقل پنج هزار نفر دنبال کننده به طوری که اين امر به تايید قاضی اجرای احکام دادسرای گرمسار و پلیس فتای شهرستان گرمسار برسد و آن کلیپ حداقل به مدت يک ماه حذف نشود.متذکر می شود چنانچه متهم از تاريخ صدور قرار تا پايان آن، دستور فوق را اجرا ننمايد و يا مرتکب يکی از جرايم عمدی موجب حد- قصاص- ديه يا تعزير تا درجه هفت گردد، پس از قطعیت حکم اخیر عالوه بر مجازات جرم مذکور، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد.ين رای از ناحیه متهم مورد تجديدنظرخواهی قرار گرفته که با توجه به مراتب فوق و جهات قانونی تجديدنظرخواهی پس از قرائت گزارش پرونده در جلسه دادگاه با توجه به اينکه اعضای اين دادگاه وفق بخشنامه شماره 9000/66868/100 مورخ /98 3/6 رياست معظم قوه قضايیه تعیین وقت رسیدگی را ضروری نمی داند لذا با استناد بند ث ماده 450 قانون آيین دادرسی کیفری، اعضای دادگاه پس از انجام مشاوره ،ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی اقدام به انشاء رای می شود./ رای دادگاه در خصوص تجديدنظرخواهی آقای مصطفی قندالی فرزند علی نسبت به دادنامه شماره 140149390000336047 مورخ 19/3/1401 شعبه 102 دادگاه کیفری دو گرمسار که به موجب آن در اتهام تجديدنظرخوا دائر بر نشر اکاذيب ، از طريق سیستم های رايانه ای ، انتشار در پیج اينستاگرام – و افتراء و توهین به اشخاص عادی موضوع شکايت آقای غلامرضا کاتب فرزند محمد با وکالت خانم الهه پیروز فر فرزند حسین که به شرح و استدالل و مستندات منعکس در دادنامه تجديدنظرخواسته حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهارده ماه حبس تعزيری بابت جرم نشر اکاذيب از طريق سیستم های رايانه ای و پرداخت دو فقره مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابد دو فقره بزه توهین و افتراء صادر نموده است که فقط مجازات اشد غیر تعلیقی مندرج در دادنامه قابل اجرا خواهد بود لکن با توجه به وجود شرايط تعويق صدور حکم من جمله نداشتن سابقه کیفری و پیش بیني اصالح مرتكب و درجه 6 بودن جرايم ارتکابی، دادگاه بدوی قرار تعلیق مراقبتی اجرای فقط مجازات حبس مذکور را به مدت يک سال صادر نموده است متهم در زمان تعلیق مکلف به اجرای دستور زير است:اعاده حیثیث شاکی از طريق ضبط يک کلیپ با محتوای عذرخواهی صريح از شاکی و اظهار ندامت، به مدت حداقل هفت دقیقه و انتشار آن از طريق يکی از پیج های اينستاگرامی فعال در شهرستان های گرمسار و آرادان با حداقل پنج هزار نفر دنبال کننده به طوری که اين امر به تايید قاضی اجرای احکام دادسرای گرمسار و پلیس فتای شهرستان گرمسار برسد و آن کلیپ حداقل به مدت يک ماه حذف نشود.متذکر می شود چنانچه متهم از تاريخ صدور قرار تا پايان آن، دستور فوق را اجرا ننمايد و يا مرتکب يکی از جرايم عمدی موجب حد- قصاص- ديه يا تعزير تا درجه هفت گردد، پس از قطعیت حکم اخیر عالوه بر مجازات جرم مذکور، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد علی هذا از توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده نظر به اينکه پلتفرم اينستاگرام هم اکنو ن در کشور ما فیلتر شده است و امکان اين اقدام میسر نیست لذا اين دادگاه اعاده حیثیت از شاکی از طريق ضبط يک کلیپ با محتوای عذرخواهی صريح از شاکی و اظهار ندامت، به مدت حداقل هفت دقیقه و انتشار آن از طريق يکی از پیج های اينستاگرامی فعال در شهرستان های گرمسار و آرادان با حداقل پنج هزار نفر دنبال کننده به طوری که اين امر به تايید قاضی اجرای احکام دادسرای گرمسار و پلیس فتای شهرستان گرمسار برسد و آن کلیپ حداقل به مدت يک ماه حذف نشود را از متن دادنامه تجديدنظرخواسته حذف می نمايد که با اين وصف قرار تعلیق مراقبتی مذکور به قرار تعلیق ساده به همان مدت يکسال که در دادنامه تجديدنظرخواسته درج گرديده است تبديل می شود که البته از بین مجازاتهای تعیینی مذکور (چهاده ماه حبس تعزيری تعلیق شده و دو فقره جزای نقدی بابت توهین و افترا) صرفا مجازات اشد قابلیت اجرا دارد چون از ناحیه تجديد نظر خواه اعتراض موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ايجاب نمايد بعمل نیامده و رأی از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات و شقوق ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد و از لحاظ رعايت تشريفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ايراد و اشکال مؤثر قانونی است لذا با ردتجديدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجديدنظرخواسته تايید می گردد . اين رأی قطعی است.

لینک های مرتبط