امروز :

ﺗﺨصیص یک‌درصد ﺳﻮدﺑﺎنکی ﺑﻪ آموزش‌وپرورش/ﻣﻌﻮقات ﻓﺮهنگیان پرداخت ﺷﺪ

Image ALt

ﺗﺨصیص یک‌درصد ﺳﻮدﺑﺎنکی ﺑﻪ آموزش‌وپرورش/ﻣﻌﻮقات ﻓﺮهنگیان پرداخت ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮنگار ﻣﻬﺮ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ بافرهنگیان و ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﻓﺮهنگی گرمسار و آرادان ﺑﺎ حضور ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش ضمن اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ پیش‌بینی می‌شود ﺑﻴﻦ ﺳﻪ الی ﭘﻨﺞ ﻫﺰاﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺴﺐ درآمد ﺩﺭ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش اﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻮﺩ ﺑﺎنکی اﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ابراز داشت: بالغ‌بر ﺳﻪ ﻫﺰاﺭ و ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﺯ معوقه‌ها و ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۹۶ پرداخت‌شده اﺳﺖ.

ﻭﻱ بابیان اﻳﻨﻜﻪ بالغ‌بر ﺷﺶ ﻫﺰاﺭ و ۷۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ به‌نظام آموزش‌وپرورش اﺧﺘﺼﺎﺹ یافت، افزود: ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎنکی ﻧﻴﺰ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺑﻪ آموزش‌وپرورش ﭘﺮﺩاﺧﺖ می‌شود.

ﺗﺨﺼﻴﺺ ۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﺯ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ به ﻣﺪاﺭﺱ فنی و حرفه‌ای ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ

عضو خانه ملت بابیان اینکه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭای اﺳﻼمی ﺩﺭ ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﺘﺼﺎﺩی ﻛﺸﻮﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ‌ای ﺑﻪ آموزش‌وپرورش ﺩاﺭﺩ، ابراز داشت: ﺩﺭ راستای همین گام ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺮاﺯ اﻧﻘﻼﺏ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

کاتب ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮاﺯﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی تحصیلی یکی اﺯ رویکردهای ﻣﻬﻢ نظاﻡ آموزش‌وپرورش ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺳﺖ، تصریح کرد: ۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﺯ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰاﺕ ﻣﺪاﺭﺱ فنی و حرفه‌ای ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻭﻱ اﺯ ﺭاﻳﮕﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﺏ و ﺑﺮﻕ و ﮔﺎﺯ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﺭﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮﻑ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰاﻥ ﻣﺼﺮﻑ اﺟﺮایی می‌شود.

لینک های مرتبط