امروز :

دکتر کاتب به دعوت عشایر ایل سنگسر و مهدی شهری های گرانقدر

Image ALt

دکتر کاتب به دعوت عشایر ایل سنگسر و مهدی شهری های گرانقدر

دکتر کاتب به  دعوت عشایر ایل سنگسر و مهدی شهری های گرانقدر از منطقه ییلاقی محل استقرار ایل  بازدید کرد .

لینک های مرتبط