امروز :

اخبار سیاسی

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

نشست اعضای کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امروز ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷ از زاویه دید دروبین خبرگزاری خانه ملت.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت که وقتی ۱۰ نماینده متقاضی برگزاری جلسه غیر علنی هستند روند قانونی آن باید طی شود.

اطلاعات بیشتر
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس گفت: حداکثر زمان جلسات کمیسیون‌ها ۴ ساعت و زمان جلسات صحن علنی مجلس ۱۲ ساعت است.

اطلاعات بیشتر
Image ALt

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه مردم ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان در مجلس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وضعیت اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧات ارزی و اﻓﺰاﻳﺶ قیمت دلار در بازار ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎنونی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮان در دﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ است.

اطلاعات بیشتر
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مصوبات کمیسیون متبوعش در راستای افزایش انضباط و اقتدار قوه مقننه را تشریح کرد.

اطلاعات بیشتر

لینک های مرتبط